Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag28.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

LHC:s fotokontrakt en provokation

Publicerad: 16 September 2015, 09:41

Avtalet där alla fotografer ska lämnar ifrån sig rättigheterna till alla bilder som tas på arenan är en provokation. Det säger Peter Karlsson, pressansvarig för elitserielaget.


LHC:s avtal (se nedan) där de kräver att få rätten till alla bilder som tas på hockeyarenan ska ses som en provokation och ett diskussionsunderlag. Det menar klubbens presschef Peter Karlsson.

Enligt honom rör avtalet bara de bildbyråer och eventuella frilansar som vill bevaka matcherna.

Inte tidningar som Corren till exempel.

Det finns flera anledningar till att klubben vill ha någon typ av avtal med bildbyråerna. Bland annat för att alla ska få plats.

Om det till exempel kommer någon från, Boxholms bildbyrå om det fanns en sådan, ska de också ha en möjlighet att jobba på ett bra sätt. Det är inte ett stort problem för oss ännu, men jag vet att det är det på andra arenor, säger Peter Karlsson.

Sedan är det enligt honom befängt att LHC ska vara tvungna att betala ett antal tusenlappar för en bild som en bildbyrå taget i arenan. Det är klubben som arrangerat matchen och sett till att fotograferna fått bästa möjliga omständigheter att jobba under. Då borde det vara självklart att de skulle få använda bilderna fritt för den egna marknadsföringen också.

Nu skickar klubben i stället, enligt Peter Karlsson, ner ett par tonåringar till rinken för att ta de bilder som behövs.

Så gör alla klubbar. Vi har inte köpt några bilder på flera år.

Han understryker att det bara handlar om klubbens egen marknadsföring.

Om någon av våra kunder är intresserad så säger vi bara absolut det är bara att kontakta fotografen eller bildbyrån. Så det skulle öka deras försäljning i så fall.

När ska det nya avtalet vara förhandlat och klart tror du?

Senast den 29 september är målet.

Vad händer med de fotografer och bildbyråer som berörs men inte skrivit under då?

Det kan jag inte svara på säkert men troligen blir de helt enkelt inte insläppta, säger Peter Karlsson.

Det kommer inte heller att handla om att fotograferna ska lämna ifrån sig alla bilder de tar. Utan alla bilder de levererar. Det kommer att läggas upp en ftp-server dit bilderna ska skickas i så fall.

Det nya avtalet kommer inte att beröra privatpersoner. Det ska vara fritt fram för besökare att fotografera när de sitter på läktaren. Så länge de inte använder systemkameror med så långa objektiv att det kan vara störande för bänkgrannarna.

Så här ser förslaget till avtal ut:

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FOTOGRAFISKT VERK OCH BILDParterA. Linköping Hockey Club, [822001-1897], Linköping Hockey Club, Gumpekullavägen 1, SE-582 78 Linköping nedan kallat (LHC), ochB. Fotograf, nedan kallad (Fotografen):

Namn: _________________________________________________________

Personnummer: _________________________________________________________

Adress: _________________________________________________________

Postadress: _________________________________________________________

e-post: _________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________

A och B kallas individuellt för (Part) och gemensamt för (Parterna).BakgrundLHC disponerar över samtliga rättigheter till sina arrangemang och ishockeymatcher (Arrangemang) i Saab Arena [och övriga ishockeyanläggningar på Stångebroområdet i Linköping (Stångebrohallen och C-hallen)] (Arenan). Av LHCs ordningsregler för sådana Arrangemang gäller att det är förbjudet att utan tillstånd inom Arenan fotografera, videofilma eller göra annan upptagning för återgivande av bild och ljud (Fotografera). Som ett villkor för att LHC ska lämna tillstånd till Fotografen att Fotografera i Arenan i samband med Arrangemang gäller att Fotografen är skyldig att upplåta en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri rätt för LHC, jämte samtliga de bolag/organisationer som vid var tid ingår i samma koncern som LHC (Dotterbolag), att använda samtliga bilder som Fotografen tar i Arenan. Parternas överenskommelse och de närmare villkoren framgår av detta avtal om upplåtelse av fotografiskt verk och bild (Avtalet).

1. Fotografens rätt att fotografera1.1 LHC lämnar härmed tillstånd till Fotografen att Fotografera i samband med Arrangemang i Arenan.2.

2. Upplåtelse 2.1 Fotografen upplåter härmed till LHC, jämte Dotterbolag, en icke-exklusiv, icke- överlåtbar, evig, oåterkallelig, royaltyfri rätt att nyttja de fotografiska verk/bilder som Fotografen producerar (Verket) i samband med Arrangemang i Arenan. Fotografens upplåtelse ska ske omedelbart när Fotografens immateriella rättigheter till Verket uppkommer.2.2 Fotografen ska senast i samband med att Fotografen lämnar Arenan efter ett Arrangemang, lämna digitala kopior i ett av LHC angivet lämpligt format av samtliga Verk som Fotografen producerat under Arrangemanget eller annars i enlighet med av LHC lämnade instruktioner.2.3 LHC, jämte Dotterbolags, rätt att använda Verken är begränsat till användning för LHC, jämte Dotterbolagens verksamhet, innefattande, men inte begränsat till, information, marknadsföring och/eller försäljning av LHC, jämte Dotterbolags, produkter och tjänster ensamt eller i förening med information, marknadsföring och/eller försäljning av LHC, jämte Dotterbolags, samarbetspartners produkter och tjänster. [LHC, jämte Dotterbolag, äger vidare rätt att använda Verk vid inbjudan till sina Matcharrangemang i samverkan med sina samarbetspartners]. [LHC, jämte Dotterbolag, ska dock inte äga rätt att vidareöveröverlåta sin rätt till Verken till tredje man eller upplåta Verken till tredje man för annat ändamål än än vad som framgår av denna punkt 2.3.]2.4 Upplåtelsen omfattar alla begagnande- och nyttjandeformer, inkluderande Internet, Intranät och/eller andra distributions och publikationsstrukturer t.ex. ny teknik och den gäller utan begränsning med hänsyn i tid eller rum, eller i övrigt och utan andra inskränkningar.2.5 LHC, jämte Dotterbolag, har vidare har rätt att fritt, utan begränsningar eller inskränkningar och utan att informera eller rådgöra med Fotografen ändra Verket. Detta innebär att Fotografen ska efterge sina ideella rättigheter till Verket i den utsträckning det är nödvändigt för att LHC, jämte Dotterbolag, ska ha rätt att göra nödvändiga ändringar i Verket, att lägga till och dra ifrån element, att ändra texter, former, fotografier, proportioner och dimensioner, att infoga Verket i annat verk och att anpassa resultatet för andra medier, marknader eller funktionella krav.

2.6 Om Fotografen önskar behålla sin rätt att bli namngiven som upphovsman, åligger det Fotografen att infoga sitt namn i Verket digitalt. Om så inte sker senast i samband med Fotografens överlämnande av Verken enligt punkt 2.2 ovan, ska Fotografen anses ha avstått från sin rätt att bli namngiven som upphovsman. LHC, jämte Dotterbolagens, rätt enligt punkt 2.5 ovan innefattar en rätt att i förekommande fall – ensamt besluta om hur namngivning av Fotografen ska utformas.2.7 Fotografen garanterar att Fotografen innehar samtliga immateriella rättigheter som är nödvändiga för att upplåta Verket till LHC, jämte Dotterbolag och att Verket inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

3. Avtalstid 3.1 Fotografens rätt enligt punkt 1.1 ovan gäller från och med 2016-09-16 till och med 2017-04-30 och upphör därefter automatiskt och utan uppsägning att gälla. LHC ska dock alltid ha rätt att säga upp Avtalet i förtid med trettio (30) dagars uppsägningstid.[Fotografens rätt enligt punkt 1.1 ovan gäller från och med [infoga datum] till och med [infoga datum] och upphör därefter automatiskt och utan uppsägning att gälla.]3.2 Vardera Parten äger rätt att omedelbart säga upp Avtalet till förtida upphörande:3.2.1 om den andra Parten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan, ställd till den andra Parten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse, eller3.2.2 om den andra Parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, blir föremål för företagsrekonstruktion, ställer in sina betalningar eller annars skäligen kan antagas vara på obestånd.3.3 Parts uppsägning ska vara skriftlig.

4. Konsekvenser av Avtalets upphörande 4.1 I händelse av Avtalets upphörande ska Fotografens rätt enligt punkt 1.1 ovan upphöra att gälla vid tidpunkten för Avtalets upphörande.4.2 LHC, jämte Dotterbolagens, rätt att nyttja Verk som upplåtits enligt punkt 2 ovan under avtalstiden ska dock alltjämt gälla utan begränsning i tiden. Även punkt 5 nedan ska äga fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande.5. Tvister5.1 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av allmän domstol med Linköpings tingsrätt som första instans. _________________________Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt. Ovanstående avtal godkännes härmed:Linköping den __/__ 2015FOTOGRAFEN________________________________________[underskrift]________________________________________[namnförtydligande]

PFK Riv kontraktet med hockeyklubben

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.