Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Nya riktlinjer mot textreklam

Publicerad: 10 maj 2006, 13:52

Pressens samarbetsnämnd har enats om nya riktlinjer vad gäller textreklamen. Tidningsutgivarna gör för sina medlemmar ett tillägg som betonar ansvarige utgivarens totalansvar.


Den checklista mot textreklam som Pressens Samarbetsnämnd tagit fram och alla parter ställt sig bakom skiljer sig inte mycket från de gamla textreklamreglerna.
Det anser Stig Fredrikson, ordförande i PK.
– Det handlar mest om en modernisering av texten, säger han.
Det finns en portalparagraf till checklistan vars inledning alla i samarbetsnämnden också är överens om.
Där står: ”Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga i sin medierapportering, Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.”

Utgivarens roll
Ett förslag till formulering i portalparagrafen som handlar om utgivarnas position i förhållande till textreklam, har nämnden inte kunnat enas om.
– Textreklam är givetvis en utgivarfråga, men TU betonar det mera starkt än vad PK och Journalistförbundet vill, säger Stig Fredrikson.
– Jag inser att Textreklamkommittén är död och inte ska återuppstå, men beklagar att det inte finns en instans att vända sig till i dessa frågor.
Den text samarbetsnämnden inte kunde enas om lyder:
”Textreklamärenden är en utgivarfråga. Det är utgivaren som har att ta ställning till, fatta beslut om, och bära ansvaret för vad som publiceras och det sätt på vilket det sker.
Det är samtidigt angeläget att alla berörda medarbetare är medvetna om textreklamproblematiken och deltar i textreklamdiskussionerna. Det är därför av stor betydelse att den publicistiska verksamheten bedrivs med utgångspunkt i en aktiv diskussion och en etisk medvetenhet om reklamfrågorna hos alla inblandade.”

”Inga luddigheter”
Tidningsutgivarna kompletterar den gemensamma checklistan med dessa formuleringar i sitt utskick till de ansvariga utgivarna.
– Det får inte finnas några luddigheter om vem som är ansvarig för att textreklamfrågorna och andra publicistiska inriktningsfrågor drivs aktivt på redaktionerna. Det är den ansvariga utgivaren som anger tidningens inriktning, säger Bosse Svensson, vice ordförande i Tidningsutgivarna i ett pressuttalande.
– Men vi löser inte principfrågan om ansvarige utgivarens aktiva eller passiva roll i en diskussion kring textreklam. Den är större än så. Vi får konstatera att vi inte har gemensam uppfattning i den frågan och se till att redaktionerna inte behöver vänta längre på riktlinjer mot textreklam.

Ansvar
Journalistförbundets vice ordförande Arne König menar dels att var och en som hanterar en text har ett ansvar, dels ”att det är viktigt att det finns förhandlingsmöjligheter och att inte en part driver igenom sin syn till varje pris”.
Han är liksom övriga parter glad över att det finns nya riktlinjer,
– Vi tycker att det är viktigt att markera att det funnits en samsyn och
att vi nu har en gemensam text, säger Arne König.
PIA ESTMER
KARIN LINDELL

Här är de nya riktlinjerna:

Checklista mot textreklam:
Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer:
är utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med motprestationer i någon form
när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade
när förhandslöfte om publicitet efterfrågas
när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att ett otillbörligt gynnande inte sker.
när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till barn.
vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker
vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang
när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet
när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering
Pia Estmer

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev